Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γεωργία, Αλιεία και Εξορύξεις

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αφορά στη διαχείριση σχεδόν του συνόλου των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων και μη, αποτελώντας τη βάση για την εξασφάλιση βασικών εθνικών αναγκών, όπως η διαθεσιμότητα τροφίμων, βιομηχανικών πρώτων υλών και ενεργειακών πηγών. Μολονότι στις αναπτυγμένες χώρες βαίνει μειούμενος, στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

Ως κύρια προβλήματα της γεωργίας σε εθνικό επίπεδο προσδιορίζονται ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, οι δυσμενείς γεωμορφολογικές συνθήκες, η ανισομερής κατανομή μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, η υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις για μια σειρά αγροτικών προϊόντων, η περιορισμένη εφαρμογή νέας τεχνολογίας, σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης-διοίκησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων και ανομοιογενής γεωγραφική χωροταξική διασπορά των υδατικών πόρων, η δυσμενής δημογραφική σύνθεση και το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον κλάδο, οι επιπτώσεις του οποίου διογκώνονται από τις ελλείψεις αφενός σε μηχανισμούς ενημέρωσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού γενικά και των παραγωγών ειδικότερα, αφετέρου σε κρίσιμες παραμέτρους για τη σύγκλιση της ποιότητας ζωής μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Είναι γεγονός ότι η αλιεία στην Ελλάδα μαζί με άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις παράκτιες και νησιωτικές περιοψές αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου. Ωστόσο, η υπεραλίευση, η θαλάσσια ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες, η έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αλιεία και η κλιματική αλλαγή (εισβολή μη ενδημικών ειδών στο Αιγαίο, άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της θάλασσας κ.ά) είναι παράγοντες που υπονομεύουν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. 

Η δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και αδρανών υλικών δόμησης, συχνά προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και συγκρούσεις με άλλες χρήσεις γης. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει, την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιβάλλουν γενικούς ή ειδικούς όρους για την άσκηση της εξορυκτικής δραστηριότητας ή/και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το πέρας της. Στην Ελλάδα το κύριο πρόβλημα είναι ο μεγάλος αριθμός και η διάσπαρτη παρουσία λατομείων σε όλη τη χώρα, που εν μέρει οφείλεται  και στην ανυπαρξία ανακύκλωσης δομικών υλών.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει τη παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων που θα οδηγήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τομέα, θα υποβοηθήσουν την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, θα ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή των περιφερειακών κοινοτήτων που εξαρτώνται άμεσα από την πρωτογενή παραγωγή διευρύνοντας την οικονομική προοπτική τους και, ως εκ τούτου, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και του συνόλου της χώρας.

Εξορύξεις φιλικές προς το περιβάλλον