Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δασική Πολιτική, Ύδατα και Παράκτιες Περιοχές

Οι παράκτιες περιοχές, τα δάση και οι υδάτινοι πόροι συνδράμουν αφενός στο επίπεδο διαβίωσης, αφετέρου στην οικονομική ανάπτυξη των όμορων περιοχών. Συνεπώς γίνονται αποδέκτες των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ιδιαίτερα τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας παρουσιάζουν υψηλή βιοποικιλότητα, λειτουργούν ως ρυθμιστές κλίματος, αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους, αλλά και παράγουν διάφορα δασικά προϊόντα (ρητίνη, μέλι, καρπούς).

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει πιέσεις με τη διεύρυνση των περιόδων ξηρασίας και την πρόκληση μέγα-πυρκαγιών στα δάση, τη μείωση της περιόδου των βροχοπτώσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους υδάτινους πόρους και τέλος την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και τη διάβρωση των παράκτιων περιοχών.

Στον ελλαδικό χώρο, η έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, οι αποσπασματικές πολιτικές, η έλλειψη στόχευσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στις παράκτιες περιοχές λόγω της αστικοποίησης και των δομών μαζικού τουρισμού, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα επαυξάνοντας την τρωτότητα τους στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, o δημόσιος χαρακτήρας των δασών στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες παρέχει τη δυνατότητα στη πολιτεία να αναπτύξει μία σύγχρονη δασική πολιτική λαμβάνοντας υπ’ όψη την περιβαλλοντική αξία των δασών, αλλά συνάμα και το σύνθετο κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο διασφαλίζοντας την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου και γενικότερα την ποιότητα ζωής.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει τη παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων για ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των παράκτιων περιοχών, των υδάτινων πόρων και των δασικών οικοσυστήματων ακολουθώντας την αρχή της αειφορίας με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των μορφών και του τοπίου, και την εμφάνιση οικονομικού αποτελέσματος με την αύξηση της παραγωγής.