Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οικιστική Πολιτική

Ο τρόπος δόμησης και η κατανομή της  στο χώρο επιδρούν καταλυτικά στο περιβάλλον. Αφενός γιατί αυτοί καθορίζουν την  ποιότητα του κτιστού ή ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος και αφετέρου, γιατί συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.

Στην Ελλάδα, κύρια προβλήματα της οικιστικής πολιτικής είναι η εκτός σχεδίου δόμηση (που δεν υφίσταται στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες) και η υπερβολική πυκνότητα της εντός σχεδίου δόμησης. Ο συνδυασμός των δύο εξαντλεί καταστροφικά τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών, ιδίως στον ευαίσθητο ορεινό και νησιωτικό χώρο και υποβιβάζει σημαντικά το περιβάλλον.

Ο καθορισμός και η αποτελεσματική προστασία της φέρουσας ικανότητας των νησιών και των υπολοίπων ευαίσθητων περιοχών και τοπίων, καθώς και ο περιορισμός της άναρχης χωροθέτησης της βιομηχανίας αποτελούν βασικά θέματα προς επίλυση. Συναφoύs σημασίας και δυσκολίας επίλυσης είναι τα θέματα  μείωσης των συντελεστών δόμησης των εντός σχεδίου οικισμών και περιοχών και η προστασία των «αμυνόμενων» χρήσεων γης (δασικής, αγροτικής, μνημείων προστατευόμενων περιοχών και οικισμών, κ.λπ).

Παράλληλα, η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει τις κύριες τάσεις των κατασκευών οικολογικής δόμησης, οι οποίες επιτάσσουν την ένταξη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και του περιβαλλοντικού κόστους στις προδιαγραφές και τους κανονισμούς των έργων υποδομής.

Η πρωτοβουλία  επιδιώκει τη παραγωγή τεκμηριωμένων  προτάσεων για μια ριζική μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού – ιδίως σε ότι αφορά στις κατευθύνσεις ανάπτυξης, τη φιλοσοφία της αστικής κινητικότητας, καθώς και της έντασης των διαφόρων χρήσεων γης, αλλά και της κατασκευής κτηρίων οικολογικής δόμησης και όλου του πλέγματος εισφορών και φορολογίας των ακινήτων.

Αστικός σχεδιασμός & κινητικότητα