Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πολιτική Μεταφορών

Η αύξηση της κινητικότητας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία μετά την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, συνετέλεσε στη μεγέθυνση του τομέα των οδικών μεταφορών. Άμεση επίπτωση για το περιβάλλον η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Η συγκοινωνιακή υποδομή (λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια) ανήκει στις χρήσεις γης, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Οι μεταφορές, επιπλέον, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, όπως αυτό της Αθήνας, με κυρίαρχη τη χρήση των επιβατηγών αυτοκινήτων και τα προβλήματα που προκύπτουν (ρύπανση ατμόσφαιρας, ηχορύπανση, αισθητική υποβάθμιση, έλλειψη ελεύθερων χώρων κ.α.).

Η Ελλάδα αποτελεί, ως γνωστόν, σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο, ιδίως, σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές. Οι επιπτώσεις και τα συνεπαγόμενα προβλήματα που προκύπτουν, συνίστανται στη ρύπανση από τα ναυτικά ατυχήματα, την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών από τα πλοία και τον κορεσμό των θαλάσσιων οδών. Η γεωμορφολογία της χώρας με τους μεγάλους ορεινούς όγκους στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, καθιστά επιτακτική τη διαμόρφωση νέων προτύπων υπεραστικής και υπεράκτιας κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Οι κυριότερες προκλήσεις συνίστανται στη μετάβασή σε πιο καθαρές- πράσινες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στον εκμοντερνισμό των υπαρχουσών υποδομών αφενός για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αφετέρου για την πιο αποδοτική μεταφορά προϊόντων. Επιπρόσθετα, μια νέα πολιτική μεταφορών θα πρέπει να αναπτυχθεί και στα μεγάλα αστικά κέντρα με στόχο τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και έμφαση στην ανάπτυξη των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων για  τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής μεταφορών, ο οποίος δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την ενίσχυση ενός πράσινου αναπτυξιακού προτύπου.