Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέτρα περιορισμού των εκπομπών CO2 και ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα σε περιβάλλον ανταγωνισμού

31 Ιανουάριος, 2011 RSS Σχολίων Εκτυπώστε το Άρθρο 3.936 Προβολές
Ευάγγελος Λεκατσάς Δρ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, τ. Πρόεδρος ΔΕΣΜΗΕ - Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

????????

? ????????? ?????, prosthetic
?? ???????????? ??????? ??? ????????, patient
????????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ???????? ??? ???????? ? ???????? ??? ??? ???????????? ????????? ??????. ???? ??? ????? ???? ???? ??????? ??? ??????? 2001/77/??, health system
2003/30/?? ??? 2009/28/??. ?? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ???????????, ??? ???? ????????? ??? ??????? ????? ??? ?????? ??????, ???? ??? ??????????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ???????? ?????? ??? ???????????. ?? ????????? ??? ?? ??? ??????????? ?????? ??????? ?????????? ??? ?? ????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???? ?????, ?????????? ??? ??????????? ???? ??? ????????????? ??????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ????????? ?? ???????????.

????? ??? ?? ????? ???? ??? ??????? ???????? ????????? ??? ???, ? ????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ??? ??????? 2003/96/?? ?? ??? ???????? ???? ????? ??? ??? ???????? CO2 ??????????? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ?????. ????? ?????? ??? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????? ????????? ??? ??????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ??????????? ????????? ???? ???? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?? ??????????????? ????? (feed-in tariffs) ??? ???????? ?? ???????????, ???? ??? ???????????????? ?????? ?????????? ??? ???????? CO2, ?? ????????? ????. ???? ??????? ???? ??????? ??????????, ???? ??????? ??????? ??????????? ? ?????????? ?????????????? ???, ?? ??? ????? ??? ??? ???????? CO2, ?????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???, ??????????????, ??????, ??? ?????? ???. ? ???????????? ??????? ????????, ????  ???? ?????????? ????????????? ????? ???????????, ??? ?????????? ???????????? ??? ????? ??? ??? «??????????» ??? ???????? CO2 ??? ?????????? ??????? ?????????. ? ???? «???????????» ????? ?????? ???? ?? ?????????????? ??? ??????? ? ??? ????? ?? ????? ?????????? ??? ?? ?????????, ??? ????????, ?? ?????????? ???? ??? ?? ??? ??????????????? ?????????? ?????, ?? ????????? ???. ?? ???????? ????? (1-?) ??? ??????????? ????? ????? ?????????? ??? ?? ?????????????? ???? ??? ??? ??????????? ?????? ???, ?? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ????????????, ? ?????, ????? ??? ??? ?????? ???? ?????????? ?? ?????? ?? ???????????? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ????? ??????? ???, ??? ?????? ?????? ????????, ??? ????????????, ???? ?????????????, ????? ??? ??????????? ??????, ?? ?????? ?????.

????????? ??? ???????

??????? :

–       Qi =?? ????????? ?????????? ????????? ??. ????????? (MWh/h)

–       qk =o? ????????? ?/? ??? ??? (MWh/h)

–       ? =? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ????? CO2 (€/?CO2)

–       ?i =? ??????????? ???????????  CO2 ??? ?????? ?/? (?CO2/MWh)

–       L =?? ???????? ?????????? ????????? ?????? (MWh/h)

–       bi =?? ?????? ??? ????????????? ?????????? ????????? ?/?   Qi (€/MWh)

–       CAP =? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ????????? ???? ????????? ?????????? ????????? Qi (€/MWh). ?? CAP ???????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ??????????? ??????? L.

–       Dj =?? ????????? ????????? ??????? (MWh/h)

–       cj =?? ????? ??? ????????? ????????? ??????? (€/MWh)

–       fk =? ?????????? ??????????? ????  (feed-in tariff) ?????? ??? ????????? qk ??? ??? (€/MWh)

–       wk =?? ?????? ?????????? ???? ??????? ??? ????????? ?????? qkmax (€/MWh)

–       ? =??????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????????? ??? ?? ????? ??? ??? ?????????? ??? ?????

–       ?   =? ?????? ???? ?????????? ?? €/MWh , ?????? ? ???? ??? ????????? ??? ??? ??????????? ?????? ??? ????????? ??? ?? ??? ????? ?????????? ???? ?? ?????????.

?? ????????? ???? ?????????? ????????? ?? ????? ??? ????:

?i=?.Qibi.Qi-?.?i.Qi

?? ????????? ???? ????????? ??? ???????????? ???? ??? ?????? ??? ??? ????? ???? ???? ?, ??? ??? ??? ???????? ?????? ?? ??? ?????????? ??????????? ???? fk. ??? ?? ????? ??? ????:

?k=?.qk+fk.qkwk.qkmax

?? ????????? ??? ??????????? ??????????? ?? ?????:

?=CAP.L–?.L

????? ?? ????????? ???? ????????? ??????????? ?? ?????:

?j=cj.Dj-?.Dj

???????? ?? ???????? ????????? ????????? (Social Surplus) ?? ????? ??? ???? ?? ???????? ??? ??????? ????????????:

? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ???????????? ?? ????????? ????????? SS. ?????? ?? ???????? ?? CAP,L,cj,bi,?,?i,fk,qk ??? wk ???????????? ?? ?????? Qi ??? Dj ???? ?? ??????????????? ?? SS ??? ?? ????????????? ? ???????? ??????????? (2) ??? ?? ????????? ?????????? ???????????:

?? ??????????? (4) ????????? ?? ???? ???? ??? ????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ????????????? ????????? ???????. ???? ????? ????? ??? ???? ???????????? (4) ???????? ??? ?????? ????? ??????????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ??????? ?????????, ??????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????? ?.??.

??? ??? ???????? ???????????? ????????? ????????? ??? ? ???????? ??? ??????? ???? ?????????? ??????? ??????? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? bi ???? ??????? ???? ??????????? ????? ??? ?? ?????????? ?????? ??? ?????. ???????????, ? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ????? ????????? ????? cj.

??? ???????? ???? ??????? ?????? ????? ?? ????????? ?????????? ????????? Qi, ?? ????????? ????????? ??????? Dj ??? ? ?????? ???? ??? ?????????? (???) ?. ??????? Qi*, Dj* ??? ?*, ?? ?????? ??? ?????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ??????????? ???????????????. ??? ????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ??????. ? ????? ?????????? ??? ???? ??????????? ?? ???? ?#L, ???? ?# ? ?????? ???? ???????????? (???):

???? ????? (5) ? ??? ?# ????? ?????????? ??? ??? ??? ?*, ???? ???? ??? ????????? ???????  ?????????, ??????? ??? ??? ???????? ??? ??????, ?????????? ??????? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ?????? ???????? ??????????? ??? ??????????, ??? ??? ???? ??? ???????? (1-?) ??? ??????? ??? ????????? ???.

? ????? (6) ???????? ??? ????????. ??? ???????? ??? ?? ???? ??? ?? ?????????????? ??? ?? ?????????? ????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ?? ?????????? ??????????? ??? ??? ???? ??????? ? ?????? ??? ??????? ??? ???.


????????? (2) ??? ??? ????????? (6) ?? ?????????? ??? ??????????????, ??? ???? ???????????, ????? ??? ??? ????????????, ????? ??????????, ????? ????? ??? ??? ??????? ? ????? ?????????? ????? ?????? ? ?????.

??????????? ??? ???????–????????????

?? ??? ???????  ?????????? ????????? ??????????????? ????? ??????????? ???? ?????????? ????????????? ?????? ???? ?????????? ?????????, ?? ???? ?? ???? ??? ?? ???????, ?? ?? ???????? ??????? ?????????? ?????????. ?? ???????, ????? ??? ?? 10650MW ?????????? ??????? ????????? ??????????? ??????? ????? ????????? ?????? 3000MW ??? ???????????? ?????? 600MW. ???????????? ? ?????????? ??? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ??????? ??? L=3500MW ????? L=13500MW.

??? ??? ?????? ????????????? ????? ?????? ??? ? ?????????? ??? ??????????, ???? ??? ??? ??????, ???? ??????? ??? ??? ??????? ??? ??????? ??????????? ??????? 3500 ??? 6000MW. ?? ?? ?????? ? ???????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ???? ????????? ????????/??????????? ??? ? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??????? L ????? ?????????? ??? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????.

??? ?? ??.2 ????????? ??? ? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ????? ?*.

??? ??.3 ?????????? ? ???????? ??? ??????? ????? ?????????? (?*) ??? ???????????? (?#) ?????????? ??? ??????? L, ???? ???? ?????????? ? ???? ????? ?=20 €/?CO2. ??? ?????? ??????, ?.?. L=4000MW, ? ???????? ????????? ??? ??? (=2800MW) ????? ??????????? ?????? ?? ???????? ?????? ???????? ??????? ?? ??????????? ?????????????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ?? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ??????? ?#– ?* ???? ??????? ??????? ???????.

????? ??? ??. 4 ??????????? ?? ???????????? ????? ?????????? ??? ??????? L ??? ??? ??????????? ????? ???? (?=0) ??? ?? ???? (?=20 €/?CO2). ??? ?? ????? ???? ????????? ?? ?????????? ??? ? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ???????.

?? ???? ????????

?? ???????? ????????????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ??? ? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ?? ??????????? ????????????. ?? ??????? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ????????????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ??? ??????? ??????? ?????????? ??? ???. ???? ??? ????? ???? ???????????, ?? ??? ?????????? ??? ???, ??? ?????? ???, ??? ?????? ????????, ???? ????????, ?? ?????? ?????? ???????????, ????? ?????????, ?? ?????? ?? ????????? ?????????:

 1. ?? ????????? ?????????? ? ??????? ??? ???? ?? ??? ??????.
 2. ?? ?????? ????????????? ??? ????????? ???? ??? ???????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ????? ????????? ? ?????????? ??? ?? ????????????? ? ??????? ????? ??? ?????????? ? ??????????? ??? ????? ??????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ???? ???? ????? ???????????, ??? ??? ???? ???????? ??? ???.
 3. ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ?????????? ???
 4. ?? ?????????? ?? ?????????? ?????? ???? ?? ?????????????? ?? ????????? ??????? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????? ??. ?????????.
 5. ?? ????? ? ???? ??????? ?? ???????????.
 6. ?? ????????? ??? ?? ??? ? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??????? ?????????.

 • 22 Μαΐου 2012, 04:05 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)

  Το θέμα δεν είναι απλώς οικονομικό, δεν είναι οικολογικό δεν είναι πολιτικό. Είναι πρωτίστως φιλοσοφικό, εκτεινόμενο σε ζήτημα μείζονος κοσμοαντίληψης. Καί θεωρώ ότι μόνον έτσι μπορεί να εξετασθεί. Επί του προκειμένου, οι διαστάσεις του είναι οι κάτωθι.
  (1) Η θρησκεία-κοσμοαντίληψη. Εδώ υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες θέσεις για την Φύση καί την Γη.
  (α) Η Πολυθεϊστική, όλων ανεξαιρέτως των πολυθεϊστικών λαών ανά τις χιλιετίες, κατά την οποίαν η Γη είναι Θεά, καί ταυτοχρόνως μητέρα, τροφός καί παιδαγωγός.
  (β) Η Μονοθεϊστική, με χαρακτηριστική την φράση της Παλαιάς Διαθήκης «αυξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί κατακυριεύσατε τήν γήν», βάσει της οποίας η Γη είναι ένας εχθρός προς κατάληψη/κατάκτηση.
  (2) Όσον αφορά την φορολογία, χάριν των διαφόρων ανανεωσίμων ενεργειακών πηγών, εγώ τουλάχιστον ως ιδεολογική θέση μου, υποστηρίζω την φιλελεύθερη θέση του Ιωάννη Λοκ(John Locke), βάσει της οποίας, οι φόροι θεσπίζονται χάριν κάποιων υπηρεσιών καί άρα μπορώ αυτοδικαίως ως πολίτης να επιλέξω καί το είδος των υπηρεσιών καί το είδος των παρόχων. Λόγου χάριν, αν είναι να φορολογούμαι χάριν της Δ.Ε.Η. Α.Ε. καί να γνωρίζω ότι υπάρχει μία απειροελαχίστη πιθανότητα τμήμα των φόρων από τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, να εισπράττει η όποια μητρόπολη, προτιμώ την άμεση διακοπή του ηλεκτρισμού καί την επιβίωσή μου με κεριά, έστω καί αν πεθάνω λίαν συντόμως, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας μου, καθώς δεν ανήκω στον ορθόδοξο χριστιανισμό. Το ίδιο, απαγορεύω στην οικία μου την θέαση καί την ακρόαση των κρατικών ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών σταθμών, επιτρεπομένων των αντιστοίχων ιδιωτικών, ακόμα καί την τηλεθέαση πορνοταινιών. Αρνούμαι την φορολόγησή μου μέσω των δημοτικών τελών καί του δημοτικού φόρου, αν καί δεν είμαι καν χριστιανός, καθώς διέγραψα το θρήσκευμα «Χ.Ο.» με σχετική διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής μου την 1η Μαρτίου 2.011μ.α.χ.χ., χάριν της διοργάνωσης χριστιανικών θρησκευτικών εορτών ή χάριν της χρηματοδότησης των διαφόρων τοπικών Π.Α.Ε.-Κ.Α.Ε. κ.λ.π. Επομένως, απαιτώ οι φόροι μου προς τους διαφόρους φορείς να πηγαίνουν αποκλειστικώς στον αρχικό σκοπό αποστολής τους καί όταν πρόκειται για δευτερεύοντες σκοπούς, επ’ ονόματι «χορηγιών», «εκδηλώσεων» κ.λ.π., να υπάρχουν ονομαστικώς υπεύθυνες δηλώσεις των σχετικών ομοφρόνων πολιτών/πολιτίδων, βάσει των οποίων οι συγκεκριμένοι πολίτες/οι συγκεκριμένες πολίτιδες θα χρηματοδοτούν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ενώ σε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης ρήτρας, θα υπάρχει αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση.
  (3) Στον ίδιον ακριβώς άξονα, μπορεί να τεθεί καί το θέμα της προαιρετικής επί της αρχής χρηματοδότησης της όποιας ενεργειακής πηγής από τους διαφόρους πολίτες ή καί ουδεμίας απολύτως.
  Ελπίζω οι ανωτέρω θέσεις μου να συνέβαλαν κάπως σε μία διεξοδικότερη συζήτηση επί του θέματος.

 • 16 Μαΐου 2011, 22:48 | Κεφαλάς Βασίλειος, Επικ. Καθ ΕΜΠ

  Το θέμα που προσπαθείτε να αναλύσετε, σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα η επιδότηση με τις Ελληνικές (Feed in Tariffs) για τα φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά σοβαρό και χρειάζεται άμεσα υπεύθυνη μελέτη σε βάθος πριν είναι πολύ αργά για άλλη μία φορά.

  Το παράδειγμα της Ισπανίας και της φούσκας των φωτοβολταϊκών, της τάξεως των 18 δισ Ευρω, με αποτέλεσμα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία να είναι 17% ακριβότερο σήμερα από το μέσο Ευρωπαϊκό, και την αδυναμία της Ισπανίας να ικανοποιήσει τα συμβόλαια που έχει συνάψει, φαίνεται να μην ανησυχεί κανέναν από τους υπεύθυνους για την πολιτική των επιδοτήσεων για τα φωτοβολταϊκά στην χώρα μας.

  Η κυβέρνηση της Κα Μέρκελ στην Γερμανία (αν και η Γερμανία ε.ίναι παραγωγός της τεχνολογίας), έχει μειώσει την επιδότηση τέσσερις φορές από το 2009. Η Γαλλία κατ’ ανάλογο τρόπο, καθώς και η Ιταλία σκέπτεται μείωση κατά 60% με 0.2ΚWH για τον βορρά και 0.12ΚWH για τον νότο.

  Το ερώτημα που θέλω να θέσω με αφορμή την εισήγηση σας είναι γιατί όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ έχουν είδη μειώσει τα Feed in Tariffs για τα φωτοβολταϊκά (solar PV) και η Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες τιμές στην ΕΕ μακράν από τις υπόλοιπες όταν η απόδοσή των PV είναι πολλές φορές μεγαλύτερη λόγω ηλιοφάνειας στην χώρα μας. Όταν μάλιστα επιπροσθέτως η Ελλάδα υπερκαλύπτει κατά 9% την υποχρέωσή της σύμφωνα με την συνθήκη του Kyoto και σε καλύτερη θέση από τις:
  UNITED KINGDOM
  FRANCE
  BELGIUM
  GERMANY
  FINLAND
  PORTUGAL
  NETHERLANDS
  IRELAND
  ITALY
  SLOVENIA
  DENMARK
  SPAIN
  AUSTRIA
  LUXEMBOURG

  Νέες τεχνολογίες θερμικών ηλιακών (ανταγωνιστικές και με χαμηλότερο κόστος) που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν (και ως μη εισαγόμενες τεχνολογίες) στην χώρα μας, δεν θα πληγούν σοβαρά από αυτές τις επιδοτήσεις?

  Τα στοιχεία που παραθέτω είναι απο την ΕΕ.
  http://www.energy.eu/

  Prices valid for April 1st, 2010.

  Member state Solar PV
  Austria 0.29 – 0.46
  Belgium n/a
  Bulgaria 0.34 – 0.38
  Cyprus 0.34
  Czech Republic 0.455
  Denmark n/a
  Estonia 0.051
  Finland n/a
  France n/a
  Germany 0.29 – 0.55
  Greece 0.55
  Hungary 0.097
  Ireland n/a
  Italy 0.36 – 0.44
  Latvia n/a
  Lithuania n/a
  Luxembourg 0.28 – 0.56
  Malta n/a
  Netherlands 0.459 – 0.583
  Poland n/a
  Portugal 0.31 – 0.45
  Romania n/a
  Slovakia 0.27
  Slovenia 0.267 – 0.414
  Spain 0.32 – 0.34
  Sweden n/a
  United Kingdom 0.42

 • 11 Φεβρουαρίου 2011, 22:57 | Αντώνιος Κανδηράκης

  Εγώ και κατ΄ αρχάς νομίζω ότι πρόκειται για μία καταστροφική για τη χώρα πολιτική που υπακούει σε πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι πράσινες αλλά οικοτεχνοφασισμός. Το γιατί θα το επεξηγήσω αργότερα.

Σχολιάστε